HIPEC

HIPEC (Hypertherme intra-peritoneale chemotherapie) postoperatieve opvang op IC

Auteur: dr. J. van Bommel

Ingreep

Bij patiënten met intraperitoneaal gemetastaseerde colorectale tumor, pseudomyxoma peritonei of (zeldzaam) mesothelioom buikholte, peritonitis carcinomatosa of duodenum carcinoom wordt zoveel mogelijk macroscopisch aantoonbare tumor verwijderd uit de buikholte door resectie van de aangedane structuren. Direct na de resectie wordt de nog open liggende buikholte gespoeld met Mytomycine C gedurende 90 minuten op 40-41 graden. Doordat er alleen intra-peritoneaal wordt gespoeld is het mogelijk om een hoge concentratie van de cytostatica te bereiken (die bij systemische toediening dodelijk zou zijn).

Behandeling op IC

Circulatie

De eerste dagen na de ingreep kan er nog veel vochtverlies uit de drains optreden. Daarnaast kan er door de ingreep een systemische inflammatoire reactie ontstaan die leidt tot vasodilatatie. In combinatie met het vaatverwijdend effect van de EDA kan dit leiden tot hypotensie. In dit geval geven gebruikelijke parameters als bloeddruk en urineproductie geen betrouwbare informatie over de hemodynamiek van deze patiënten; zie hiervoor het protocol Circulatie.

Analgesie

Bij voorkeur met epidurale analgesie en paracetamol 4dd 1000 mg iv. Ondanks het gebruik van een sterker mengsel kan adequate pijnstilling bij EDA een moeilijk probleem zijn als er onvoldoende blok wordt bereikt en/of niet zowel thoracaal als pelvicaal voldoende blok wordt bereikt. Bij twijfel over het blok: overleg met de dienstdoende anesthesioloog over opnieuw plaatsen van EDA catheter en behandel ondertussen de pijn met morfine 2,5-5 mg i.v. max 6dd (evt. met PCA pomp). Bij continueren opiaten (of verwijderen EDA) en goede orale intake (zonder maagsonde!): oxycontin 10 mg 2dd p.o. met escape van 6dd oxynorm 5mg p.o. (bij patiënten >70 jr oxycontin 5 mg 2dd en oxynorm 2,5 mg 6dd).

Bij misselijkheid: metoclopramide 10 mg 4dd iv.  of granisetron 1 mg 3dd iv.

Respiratie

Patiënt komt gedetubeerd van OK of kan op IC zo snel mogelijk gedetubeerd worden.

Tromboseprofylaxe

Nadroparine 5700 IE s.c. 1dd; bij GFR < 30 ml/min 2850 IE s.c. (conform protocol).

Abdomen

In verband met langdurige gastroparese wordt een gastrostomie aangelegd zodat de neus-maagsonde snel verwijderd kan worden. Voeding wordt gegeven door de jejunostomie, totdat de orale intake goed op gang is. Volg altijd de instructies van de operateur; in het algemeen geldt het volgende:

Jejunostomie: toediening van sondevoeding; opbouwen volgens voedingsadvies en afhankelijk van de peristaltiek om atonie van de darm te voorkomen.  De jejunostomie wordt pas op de verpleegafdeling verwijderd, na tenminste 10 dagen indien SV gestopt is en gastrostomie tenminste 24 uur is afgedopt.

Neus-maagsonde: wordt op de IC niet verwijderd tenzij op instructie van de operateur en als de gastrostomie goed afloopt.

Gastrostomie: op de IC is deze afhangend. Dient ter vervanging van de neus-maagsonde. Afdoppen bij productie <1000 ml per 24 uur èn indien de patiënt niet misselijk is. Indien de patiënt misselijk wordt: gastrostomie weer openzetten en na 48 uur opnieuw proberen. Verwijderen na tenminste 10 dagen indien SV over jejunostomie gestopt is en gastrostomie tenminste 24 uur is afgedopt.

Voeding: volgens instructies operateur. Bij openstaande gastrostomie max 30 ml/uur helder drinken. Bij afgedopte gastrostomie of indien geen gastrostomie aanwezig: breid dieet uit (vol vloeibaar – lichtverteerbaar – wens).

Overig

  • Controleer postoperatieve sign-out voor instructies operateur.
  • CVC niet verwijderen tijdens IC opname (zolang sondevoeding nog niet maximaal).
  • Controleer en suppleer magnesium en calcium.

Mobiliseren

Mobiliseer de patiënt vanaf de 1e dag na de operatie minimaal 3 x daags. Cave lekkage van cytostatica gedurende de eerste 48 uur na ingreep. Check voor mobilisatie of alle drains dicht zijn.

Excreta

Dienen tot 48 uur na toediening als besmet te worden beschouwd; controleer in PDMS de tijd van toediening van mytomicine op de OK zodat de eindtijd vastgesteld kan worden.

Excreta

Raak patiënt alleen met handschoenen(na 30 minuten wisselen).

 beddengoed gaat in speciale waszak;

po spoelen in goed gesloten systeem;

alle drains dienen aangesloten te zijn op gesloten systemen(dichte potten/zakken).

volle urimeter wordt niet geleegd maar vervangen;

al het afval (behalve beddengoed) gaat in een blauwe ton(op kamer zetten en deksel steeds dichtdoen).

 

Indien spillage van chemotherapie (bijv door lek uit drain/wond/braken oid):

 loop weg van de patiënt;

pak de spill box en lees de instructie. Bel indien nodig Nicole Hunfeld: 06-39016233.

bescherm eerst jezelf door aantrekken schort en handschoenen en zonodig spatbril.

ruim spillage op volgens de regels in de spill box m.b.v. matjes in spill box.

 

Extra scholing wenselijk?

Zie e-learning ‘Omgaan met cytostatica’ op Eduplaza en zie: www.dokterhoe.nl.