Werkafspraken IC en Anesthesiologie

auteur: M. Tajik Anesthesioloog

Werkafspraken tussen IC en Anesthesiologie

Let op: de onderstaande afspraken zijn principe afspraken. Bij kwalitatieve of kwantitatieve overloop van de dienst, personeelstekort of hulpvraag van collega-artsen kan in overleg van deze afspraken worden afgeweken in het belang van de patiënt. Indien nodig kan geëscaleerd worden naar het afdelingshoofd anesthesie en intensive care.

Let op: Alle velden gemarkeerd met een *, zijn een kopie uit het document Opname en ontslag“, de meest actuele afspraken uit dit document gelden. Bij onduidelijkheden raadpleeg het opname en ontslagprotocol voor de meest actuele informatie over opname en ontslag op de Intensive Care. Dit document wordt onderhouden door de staf van de intensive care Erasmus MC.

1. Afspraken omtrent de opvang en opname van een IC patiënt vanaf de SEH

1a. IC-indicatiestelling op de SEH*

Iedere patiënt met disfunctionerende of falende vitale functies die mogelijk profijt kan hebben van een opname op de IC moet zo snel mogelijk ter beoordeling aan de dienstdoende intensivist worden aangeboden. Deze beoordeelt de patiënt, stelt de daadwerkelijke indicatie voor opname en is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de patiënt. Bij onvoldoende capaciteit in het Erasmus MC kan de intensivist besluiten om de patiënt over te plaatsen naar een Intensive Care afdeling elders in de regio. De dienstdoende intensivist is 24 uur per dag bereikbaar op nummer **5555 (extern 06 – 3333 3858). Patiënten die jonger zijn dan 16 jaar worden opgenomen op de Intensive Care Kinderen, locatie Sophia.

1b. Intubatie op de SEH

In het geval van een intubatie op de SEH door de anesthesioloog wordt de intensivist zo snel mogelijk op de hoogte gesteld ter beoordeling. Het is wel de bedoeling, dat acuut geïndiceerde aanvullende diagnostiek gebeurt voordat de patiënt naar de Intensive Care wordt overgeplaatst. Dit om te voorkomen dat een patiënt onnodig eerst naar de Intensive Care wordt getransporteerd (risico moment) waar uit diagnostiek bijvoorbeeld een operatie-indicatie of een reversibele oorzaak van het respiratoir- of orgaanfalen naar voren komt.

1c. Overplaatsing patiënt van SEH naar IC*

In geval van een mogelijke IC indicatie zal de poortspecialist in een vroeg stadium de intensivist in consult vragen, bijvoorbeeld om de indicatie voor intubatie mee te beoordelen. Aangezien de opvang van de vitaal bedreigde patiënt onder de verantwoordelijkheid van de Anesthesiologie valt, is de intensivist pas verantwoordelijk voor de patiënt als de indicatie voor IC opname is gesteld en als een hoofdbehandelaar (poortspecialist) is vastgesteld. Dan zal zo spoedig mogelijk overplaatsing naar de IC plaats vinden, voor definitieve opname of in afwachting van transport naar elders door de MICU.

1d. Acute ingreep na opvang SEH en daarna IC

Als aansluitend aan de opvang op de SEH een acute ingreep (operatie, coiling) moet worden verricht blijft de patiënt onder verantwoordelijkheid van de Anesthesiologie tot aan de opname op de IC (SEH + ingreep = Anesthesiologie). Voor alles geldt dat beslissingen over de logistiek van deze patiënten in goed overleg tussen Anesthesiologie, IC en SEH plaats zullen vinden.

2. Afspraken omtrent de opname van een patiënt op de PACU i.o.m. de IC

2a. Indicatiestelling*

De indicatie tot IC opname wordt door de intensivist gesteld. Op de PACU wordt 24-uurs verkoeverzorg geleverd; deze afdeling is dus in principe niet geschikt voor IC behandeling.

2b. Onverwachte IC indicatie*

Indien de anesthesioloog vindt dat een patiënt een IC indicatie heeft (maar hij was daarvoor niet gepland), wordt er contact opgenomen met de dienstdoende coördinator van de IC (**5555). In geval van twijfel zal de patiënt door de dienstdoende intensivist beoordeeld worden op de verkoeverkamer. Te allen tijde geldt dat het verrichten van de ingreep niet afhankelijk moet zijn van de beschikbaarheid van een IC bed! Indien de IC-coördinator vindt dat de patiënt inderdaad naar een IC moet, zal hij / zij dit bed in huis of buiten het huis regelen.

2c. Overeenstemming over IC of PACU indicatie

Indien de IC-coördinator vindt dat deze patiënt NIET naar een IC moet, zal hij dit helder in het elektronisch patiëntendossier vastleggen (“geen indicatie voor IC-opname”) . Het staat ons dan nog steeds vrij, om de patiënt voor de betere zorg op de PACU te leggen, maar dan ligt per definitie NIET “een IC-patiënt op de PACU”, maar een patiënt die volgens de IC geen IC-patiënt is en volgens onze inschatting te ziek is voor een gewone verpleegafdeling. Indien er geen overeenstemming gevonden kan worden over de wel/niet aanwezigheid van een IC indicatie, dat staat het vrij om te escaleren naar het afdelingshoofd, namelijk Dr. R.J. Stolker. Er zal dan contact met de afdelingsleiding van de IC worden opgenomen om het besluit van de coördinator te laten toetsen.

2d. Bezetting IC

Een vol bezette IC is primair géén reden om een IC-patiënt op de PACU neer te leggen. Dit gebeurt alleen na zorgvuldig overleg tussen de afdelingsleiding van de Intensive Care met de afdelingsleiding Anesthesiologie. Te allen tijde geldt dat het verrichten van de ingreep niet afhankelijk moet zijn van de beschikbaarheid van een IC bed! Na de ingreep zal worden bekeken naar welke IC de patiënt gaat.

2e. Langer dan 24 uur intensieve zorg

Als een patiënt niet binnen 24 uur na de ingreep naar de verpleegafdeling overgeplaatst kan worden, dan wordt het een IC-patiënt en zal de intensivist in consult gevraagd worden voor overname.

2f. Exclusiecriteria PACU

Intoxicaties (vanaf de SEH)Acute SABPatiënten die naar verwachting meer dan 24 uur intensieve zorg nodig hebben3. Documentatie voordat de patiënt naar de IC gaat

3a. Anesthesielijst

Regelmatig wordt vergeten om de PDF-versie van de anesthesielijsten in het elektronisch patiëntendossier op te slaan. Dit gebeurt vooral bij patiënten die naar de IC/PACU gaan en in de diensten. Juist hier gaat het vaak om patiënten, die kans hebben om op korte termijn nog eens terug te moeten naar de OK, en dan is het bijzonder onprettig voor de collega’s om niet na te kunnen kijken, hoe het de vorige keer is gegaan.

3b. Namen van behandelend team

Bij klachten en incidenten is het belangrijk om erachter te komen, wie precies bij de zorg voor een patiënt betrokken was. In het EPD/PDMS horen de namen van het Anesthesie-Team en operateurs terug te vinden zijn.

4. Faciliteren van interventies voor IC-patiënten

4a. Diagnostiek

Diagnostiek voor IC patiënten, waarbij geen interventie wordt gedaan, wordt begeleid door de IC.

4b. Interventies MDL en röntgen

Ingrepen op de interventiekamers van de MDL en röntgen worden gedaan door anesthesiologen van de afdelingen Anesthesiologie. Bij ingrepen op de radiologie en MDL is ook de anesthesioloog het aanspreekpunt en zij zullen spoed en semi-spoed ingrepen faciliteren.

Natuurlijk moet de planning in overleg gebeuren met de OK coördinatie gezien nog lopende ingrepen op de OK. Het kan dus zijn dat het staflid IC bepaald dat het uitstellen van de ingreep niet ten goede komt aan de patiënt en dat hij zelf de ingreep faciliteert of opstart om daarna zo snel als mogelijk is, wordt afgelost door de Anesthesioloog.

Het opstarten van een ingreep door de intensivist zal ook in overleg met de OK-coördinator/**5503 gebeuren, aangezien deze dan ook zicht heeft of er binnen korte tijd mogelijkheid is tot het aflossen van de intensivist. In het geval dat een interventie bij een IC patiënt zodanig urgent is (ingeschat door hoofdbehandelaar als A-spoed) en de IC een interventie niet (tijdelijk) kan faciliteren, zal er opgeschaald moeten worden bij de anesthesie, conform de afspraken die gelden bij overloop tijdens de dienst. Zie dit document voor de afspraken daaromtrent. (link toevoegen).

“Anesthesie geven” aan IC-patiënten buiten de IC wordt NOOIT gedaan zonder directe supervisie. Dit geldt voor: anesthesie assistenten in het 3e jaar tijdens de IC stage, assistenten van de IC, fellows die nog geen specialist zijn.

Fellows van de IC die onder supervisie staan van de intensivist vormen hierop een uitzondering.